safuan, sahida, Suzi Fadhilah Ismail, Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, Mahyuddin Daud, & Juriah Abd Jalil. " Penetapan Standard bagi Industri Nutraseutikal di Malaysia: Melindungi Hak Pengguna." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 177-194. Web. 20 Oct. 2020