Bekalan Air Domestik Negeri Kedah dalam Rancangan Malaya Kedua 1960-1965

The Kedah Domestic Water Supply in the Second Malaya Plan 1960-1965

  • Mohd Firdaus Abdullah University Of Malaya
  • Arba'iyah Mohd Noor University Of Malaya

Abstract

Makalah ini menonjolkan peranan Kerajaan Kedah dalam membangunkan kemudahan bekalan air negeri Kedah dalam Rancangan Malaya Kedua dari tahun 1960 sehingga tahun 1965. Tahun 1960 dipilih ekoran perancangan dan pelaksanaan projek bekalan air di seluruh negeri Kedah, manakala tahun 1965 dipilih ekoran berakhirnya Rancangan Malaya Kedua pada tahun berkenaan yang bermatlamat meningkatkan taraf hidup penduduk di Malaysia. Penyelidikan ini menggunakan bahan dan sumber dari Arkib Negara Malaysia, Arkib Negara Cawangan Kedah/Perlis, Wisma Darul Aman, Perpustakaan Awam Kedah dan Perpustakaan Awam Universiti Malaya. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa Kerajaan Kedah dilihat berjaya membangunkan kemudahan bekalan air di negeri Kedah dalam tempoh yang dinyatakan dan menjadi momentum kepada pelaksanaan projek bekalan air selepas itu.


Kata kunci: Kedah, bekalan air, domestik, pembangunan, Rancangan Malaya Kedua


Abstract


This paper highlights the role of the Kedah Government in managing water supply facilities in the Second Malaya Plan from 1960 to 1965. The year 1960 was choosen due to the planning and implementation of water supply projects throughout the state of Kedah, while 1965 was chosen following the end of the Second Malaya Plan which aimed to improve the standard of living of Malaysians. This research used some materials and sources from the National Archives of Malaysia, the National Archives
of Kedah/Perlis Branch, Wisma Darul Aman, Kedah Public Library and University Malaya Main Library. The findings of the study show that the Kedah Government successfully developed water supply facilities in the state of Kedah within the stated period, which set the momentum for the implementation of the water supply projects thereafter.


Keywords: water supply, domestic, Kedah, development, Second Malaya Plan


RUJUKAN
A Rahman Tang Abdullah. (2014). The Water Agreement of 1927 and Singapore’s Supremacy: The Origins and Implication for Water Supply Between Johor and Singapore in the Colonial Period. Jurnal Kinabalu (EJK), 20.
Abdul Rahim Bin Yusoff & Mahfoz bin Khalid. (1980). Laporan Bekalan Air Alor Setar Peringkat III, JKR Kedah, 1967-1970.
Afifuddin Omar. (1990). Regional Approach To Development The MADA Case, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA. Kedah Regional Development Authority.
Buyong Adil. (1980). Sejarah Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Cavandish. (1911). A Report Of The Census of Population Of Kedah and Perlis, 1911.
CO 716. (1910). The Annual Report of the Advisor to the Kedah Goverment for the Year 1327 A. H (23 January 1909-12 January 1910).
Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar Negeri Kedah 1965 Dengan Kerjasama Pejabat Kemajuan Negeri, Kedah Bertambah Maju, Jabatan Cetak Kerajaan : Alor Setar.
Mahfoz B. Khalid, Jurutera Negeri Kedah & Perlis. (1965). Penyata Tahunan Jabatan Kerja Raya Kedah & Perlis 1965.
Messrs. Steen Sehested & Partners, Vattenbyggnadsbyran (VBB), The State Government of Kedah Federation of Malaya, Report on the Development of the Alor Setar Water Supply, 1962.
Mohd Firdaus Abdullah, Arba’iyah Mohd Noor. (2017). Sejarah Perkembangan Bekalan Air Domestik Di Negeri Kedah Sehingga Tahun 1957. Sejarah, 26(2).
Mohd Firdaus Abdullah, Arba’iyah Mohd Noor. (2018). Situasi dan Isu Pembangunan Bekalan Air Domestik di Daerah Alor Setar, Kedah, 1957-1970. Purba, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, 37.
Mohd Firdaus Abdullah, Arba’iyah Mohd Noor. (2018). Kerjasama Kedah dan Perlis dalam Pembangunan Sistem Bekalan Air Domestik di Negeri Perlis, 1969-1978. Jebat, Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 45 (1).
Mohd Firdaus Abdullah, Arba’iyah Mohd Noor. (2019). Isu Bekalan Air Domestik: Antara Kejayaan Dan Kekalahan Pada PRU14 Di Negeri Kedah. Jurnal Peradaban, 11.
Mohd Firdaus Abdullah, Arba’iyah Mohd Noor. (2019). Pelaksanaan Rancangan Bekalan Air Luar Bandar di Negeri Kedah, 1909-1957. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 7 (1).
Mohd Kasturi Nor Abd Aziz. (2011). Warisan Kesultanan Melayu: Surat-Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah. Sari, International Journal of the Malay World and Civilisation, 29 (2).


Moo Hooi Ping & Joseph Fernando. (2018). The Role of the Public Works Department in the Development and Administration of Waterwork in Kuala Lumpur, 1900-1941. Sejarah, 27(1).
M. R. D. (D) 470/5, Rural Development, Local Council Areas, Kedah.
Penyata Perjalanan Dewan Negeri Kedah, Mesyuarat Yang Ketiga, Penggal Yang Kedua, 10-11 Disember 1960.
Penyata Perjalanan Dewan Negeri Kedah, Mesyuarat Yang Keempat, Penggal Kedua, Pada 5 April 1961.
Penyata Perjalanan Dewan Negeri Kedah, Mesyuarat Yang Kedua, Penggal Persidangan Yang Pertama Pada 19 & 20 Ogos 1964.
Penyata Perjalanan Dewan Negeri Kedah yang Kedua, Mesyuarat Yang Keempat, Penggal Persidangan Yang Pertama Pada 15, 16, 17, 19 dan 21 Disember 1964.
Penyata Perjalanan Dewan Negeri Kedah Yang Kedua, Mesyuarat Yang Kedua, Pada 3 Ogos 1965.
Penyata Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar Kedah, 1962.
Penyata Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar Kedah, 1964.
Penyata Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar Kedah, 1965.
P. S. U (K) 471/83, Penambahan Pertama Peranggaran Kumpulan Wang Bekalan Ayer negeri Bagi Tahun 1964.
P. S. U (KEDAH) 75-1382, Peranggaran Pembangunan – 1963 (Kumpulan Wang Bekalan Air)
P. S. U (KEDAH) 383-1376, Petition Regarding Rates Charged On Water Consumed For Dosmectic Purposer.
P. S. U (KEDAH) 782/83 Kumpulan Wang Pendahuluan Untuk Memasang Pancur Air di Rumah Penduduk-Penduduk Dengan Bayaran Beransur-ansur.
P.S.U (KEDAH) 1459-1381, Rancangan Bekalan Air 1961-1965/Water Suplies Programme 1961-1965.
P. S. U (KEDAH) 1638-1378/A, Bekalan Ayer Bagi Bandar Alor Setar di Dalam Masa Hadapan (Future Development Of Alor Setar Water Supply).
Sharom Ahmat. (1984). Kedah – Tradition and Change In Malay State: A Study Of The Economic and Political Development: 1778-1923. Jurnal Of Malayan Branch Royal Asiatic Society.
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1960
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1961
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1962
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1963
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1964
State of Kedah, Financial Statements For The Year 1965

Published
2020-01-03
How to Cite
ABDULLAH, Mohd Firdaus; MOHD NOOR, Arba'iyah. Bekalan Air Domestik Negeri Kedah dalam Rancangan Malaya Kedua 1960-1965. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 109-132, jan. 2020. ISSN 2682-8049. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Melayu/article/view/4736>. Date accessed: 09 july 2020.