Respons Seniman Malaysia Dekad 1970-an terhadap Dasar Kebudayaan Kebangsaan: Satu Analisis Awal Pameran "Towards a Mystical Reality" (1974) dan "Rupa dan Jiwa" (1979)

  • Siti Nur Balqis Abdul Halim Universiti Sains Malaysia
  • Sarena Abdullah Universiti Sains Malaysia

Abstract

Pameran seni memainkan peranan yang penting dalam kegiatan pembangunan dan sokongan seni di Malaysia dan menjadi platform yang kerap digunakan untuk mempamerkan karya seni visual kepada umum. Dalam bidang seni visual, Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK), 1971 memberi pengaruh yang besar kepada pembangunan artistik Malaysia. Dasar yang menekankan nilai kebudayaan nasional menjadi percubaan rasmi negara untuk membentuk identiti Malaysia terutama dalam bidang seni. Secara tidak langsung, turut mencabar batasan pentakrifan seni sama ada dari segi falsafah, sosiologi, dan estetika dalam praktis pameran. Oleh itu, penulisan ini akan membincangkan konteks pameran seni tempatan-- pameran Towards a Mystical Reality (TMR) (1974) dan Rupa dan Jiwa (1979). Penulisan ini membincangkan kedua-dua pameran tersebut dalam konteks DKK, khususnya daripada aspek entiti keperibumian (Melayu) dan pembawaan idea dan konsep pemikiran baharu yang mengandungi unsur intelektual.


Kata kunci: Seni moden Malaysia, pameran seni, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Towards a Mystical Reality, Rupa dan Jiwa


Abstract


Art exhibitions play an important role in developing and supporting art activities in Malaysia and are often used as platforms to showcase works of the visual arts to the public. The  National Cultural Policy (NCP) (1971) had a profound impact on the development of the visual arts in Malaysia. This policy is the countrys official attempt to establish a Malaysian identity, especially in the arts. Indirectly, it also challenged the boundaries of the definition of art in terms of philosophy, sociology, and aesthetics, in the context of exhibition practices. This paper discusses two local art exhibitionsTowardsa Mystical Reality (TMR) (1974) and Rupa dan Jiwa (1979). This paper discusses both exhibitions in the contexts of the NCP, particularly by focusing on the aspect of (Malay) nativism, and through the introduction of new ideas and concepts with an intellectual component.


Keywords: Malaysian modern art, visual arts, art exhibitions, National Cultural Policy, Towards a Mystical Reality, Rupa dan Jiwa


 


RUJUKAN


 


al-Attas, Syed Muhammad Naguib. (1972). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.


Badrolhisham Mohd. Tahir. (2018, 26 Jun). Temu bual peribadi.


DZul Haimi Md. Zain. (2009). Syed Ahmad Jamal: PELUKIS. Syed Ahmad Jamal: PELUKIS (pp. 14149). Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.


Faizal Sidik. (2010). Menyulusuri Pengalaman Seni, Sosio-Budaya dan Politik Malaysia dalam Bakat Muda Sezaman 1970an hingga Kini. D. M. Y. Ahmad, Z. Anuar, A. Hassan, O. Osman & R. Abidin (Eds.), Bakat Muda Sezaman 2010 (pp. 102127). Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.


Hashim Hassan. (1979). Peranan kajian Senilukis & Senireka I.T.M. Seminar akar-akar Kesenian Peribumi dan Perkembangan Kini (pp. 85117). Shah Alam: Kajian Senilukis dan Senireka, Institut Teknologi Mara Shah Alam.


Hasnul Jamal Saidon. (2003). Cabaran praktis seni elektronik dalam era maklumat. Wacana Seni Journal of Arts Discourse, 2, 5589.


Hasnul Jamal Saidon. & Yong, Beverly (Eds.). (2007). Between Generation: 50 years across Modern Art in Malaysia. Kuala Lumpur: University of Malaya, Universiti Sains Malaysia, Valentine Willie Fine Art.


Haziyah Hussin. (2004). Orang Melayu Kelantan dari Sudut Budaya dan Perspektif Sejarah lampau. Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies (JEBAT), 31, 1538.


Ibrahim Shah. (2009). Masa depan Melayu/Bumiputera: yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Petaling Jaya: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM.


INTAN. (1994). Dasar-dasar pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Malaysia.


Ismail Hussein. (1979). Kata aluan. Hassan, H. (Ed.), Islam dan Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


Jit, Krishen. (1974). Introduction. Towards a Mystical Reality: a documentation of jointly initiated Experiences by Redza Piyadasa and Suleiman Esa (pp. 23). Kuala Lumpur.


Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Malaysia. (1973). Asas Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Malaysia.


Lenssen, A. (2008). Muslims to take over institute for contemporary art: The 1976 World of Islam Festival. Middle East Studies Association Bulletin, 42(1/2), 4047. Akses pada 8 Februari 2019, daripada https://www.jstor.org/stable/23063541?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents.


Miller, S. (2018). The Anatomy of a Museum: An Insiders Text. New York: John Wiley & Sons, Inc.


Mohd. Nazri Ahmad Jabar. (1979). Asas Melayu dalam Perkembangan Muzik Pendidikan. Seminar Akar-akar Kesenian Peribumi dan Perkembangan Kini (pp. 121). Shah Alam: Kajian Senilukis dan Senireka, Institut Teknologi Mara Shah Alam.


Muliyadi Mahamood (1995). Seni lukis dalam peristiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Muliyadi Mahamood, (2001). Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis Hingga Era Pluralis (1930-1990). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.


Nasir Baharuddin.  (1998, November). Perkembangan Seni Lukis Moden Malaysia yang tidak pasti. Dewan Budaya, 2022.


Nasir Baharuddin. (2013). Seni Bukanlah Semata-Mata Cermin Pandangan Belakang. Ia Perlu Ada Lampu Penyuluh, Yang Menerangi Halatuju Kita. H. Masjak, Z. Anuar, H. Nyok, O. Osman & R. Abbidin (Eds.), BMS13 Bakat Muda Sezaman (pp. 307310). Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.


Nasir Baharuddin.  (2018, 27 Jun). Temu bual peribadi.


Natsir, M. (1985). World of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah. Jakarta Pusat, Indonesia: Media Dawah.


Nor Azlin Hamidon. (2009). Seni Kaligrafi dalam Tekstil Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 20, 241263.


Nur Hanim Mohamed Khairuddin, (2011). Wawancara dengan Tokoh-Tokoh Seni. Mohamed Khairuddin, N.H., Hasan, A., Hon,T. S. , Rahim, S., Osman, O. & Lim, A. A. H. (Eds.), Rajaah: Seni, Idea dan Kreativiti Sulaiman Esa dari 1950-an - 2011. Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.


Piyadasa, R. (1975a, Mei). Satu Jawaban terhadap Tulisan Siti Zainon tentang Soal Kreatif, Pengaruh dan Identiti. Dewan Sastra, 4244.


Piyadasa, R. (Jun 1975b). Satu lagi jawaban untuk Siti Zainon. Dewan Sastra, 4144.


Piyadasa, R. (Ed.). (1995). Mentor. Impian dan Kenyataan (pp. 37). Kuala Lumpur: Balai Seni Negeri Kedah Darul Aman.


Ponirin Amin. (1975, Ogos). Surat Terbuka Polemik Senilukis. Dewan Sastra, 3839.


Pusat Kebudayaan Universiti Malaya. (1981). Pameran Pertandingan Seni Khat. Kuala Lumpur: Pusat Kebudayaan Universiti Malaya.


Roopesh Sitharan.  (2008). Relocations: Electronic art of Hasnul Jamal Saidon & Niranjan Rajah. Pulau Pinang: Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia & 12 (Art Space Gallery).


Rowland, K. (2016). Seni yang Menuju Kematangan. R. Joseph (Ed.), Era Mahathir (pp. 1522). Kuala Lumpur, Malaysia: IB Tower Gallery Sdn Bhd, 2016.


Rupa dan Jiwa Budaya Malaysia. (1979, November). Budiman, 2.


Sabapathy, T.K. (1994). Merdeka Makes Art, Or Does It? Sabapathy T.K. (Ed.), Vision and Idea: Relooking Modern Malaysian art (hlm. 4976). Kuala Lumpur: National Art Gallery.


Safrizal Shahir. (2013). Dinamisme dan kecanggihan: Seni moden Malaysia dekad 1970-an. Khairuddin, N.H. & Yong, B.(Eds.), Naratif seni rupa Malaysia: Reaksi strategi Kritikal Baru (ed. ke-2) (pp. 7991). Kuala Lumpur: RogueArt.


Sarena Abdullah. (2005). The Shaping of Modern Art Identity in Malaysia. (Tesis Ijazah Sarjana yang tidak diterbitkan). University of Sydney, Australia.


Sarena Abdullah. (2018). Malaysian Art since the 1990s: Postmodern Situation. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Sarena Abdullah & Chung Ah Kow. (2014). Re-examining the Objects of Mystical Reality. Journal of Southeast Asian Studies (JATI),19(1), 203217. doi: 10.22452/jati.vol19 no1.13.


Salleh Ben Joned. (Julai 1975). Kencing dan Kesenian. Dewan Sastra, 5659.


Siti Zainon Ismail. (Mac 1975a). Pengaruh dan Identiti dalam Senilukis. Dewan Sastra.


Siti Zainon Ismail. (Mei 1975b). Suatu Esei untuk Piyadasa. Dewan Sastra.


Syed Ahmad Jamal. (1979a). Rupa dan Jiwa. M. Fadzil (Ed.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


Syed Ahmad Jamal.  (1979b). Rupa dan Jiwa. Seminar Akar-akar Kesenian Peribumi dan Perkembangan Kini (pp. 159169). Shah Alam: Kajian Senilukis dan Senireka, Institut Teknologi Mara Shah Alam.


Syed Ahmad Jamal. (1982). Seni lukis Malaysia - 25 Tahun. Pulau Pinang: Muzium dan Galeri Universiti Sains Malaysia.


Syed Ahmad Jamal.  (1987). Seni lukis Malaysia 57-87. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.


Syed Ahmad Jamal. (1992). Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Sulaiman Esa & Piyadasa, R. (1974). Towards a Mystical Reality: A Documentation Of Jointly Initiated Experiences by Redza Piyadasa and Suleiman Esa. Kuala Lumpur.


The Coca-Cola Company. (2018). History. Capaian 7 Mac 2019, dari  https://www.coca-colacompany.com/history.


Perlembagaan Persekutuan (2009). Perkara 3(1) Agama bagi Persekutuan. Capaian 13 Julai 2018, dari http://www.jpapencen.gov.my/cat289562/published/perkara3-Ma.Html.


Ungku A. Aziz. (1979). Prakata. Mohd. Fadzil (Ed.), Rupa dan jiwa (pp. 67). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


Yong, Baverly & Hasnul Jamal Saidon. (2007). Curators Introduction. Hasnul Jamal Saidon & B. Yong (Eds.), Between Generation: 50 Years across Modern Art in Malaysia (pp. 1924). Kuala Lumpur: University of Malaya, Universiti Sains Malaysia, Valentine Willie Fine Art.


Zitil Akhtiar Baharin.  (2014). Keselamatan dan Instalasi Karya dalam Galeri Seni. H. Masjak & Z. Anuar (Eds.), Senikini: Malaysian Art Now (pp. 1213). Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.

Published
2020-07-07
How to Cite
ABDUL HALIM, Siti Nur Balqis; ABDULLAH, Sarena. Respons Seniman Malaysia Dekad 1970-an terhadap Dasar Kebudayaan Kebangsaan: Satu Analisis Awal Pameran "Towards a Mystical Reality" (1974) dan "Rupa dan Jiwa" (1979). Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 173-198, july 2020. ISSN 2682-8049. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Melayu/article/view/6558>. Date accessed: 23 oct. 2020.