Lapisan Budaya Keris Taming Sari dalam Hikayat Hang Tuah: Pendekatan Budaya dan Semiotik

  • Sohaimi Abdul Aziz Universiti Sains Malaysia

Abstract

Keris dianggap sebagai senjata pendek tradisional Melayu. Keris Taming Sari merupakan alat senjata yang istimewa kepada Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah. Keris ini bukan sahaja senjata orang Melayu tradisional tetapi juga lambang budaya masyarakat Melayu. Namun begitu, belum ada lagi kajian secara sistematik dilakukan terhadap keris Taming Sari. Berdasarkan kajian budaya oleh Edgar H. Schein, keris Taming Sari ialah satu organisasi budaya yang mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Setiap lapisan budaya pada keris Taming Sari  mempunyai makna yang tertentu.  Lapisan pertama ialah lapisan artifak dan lapisan kedua ialah lapisan nilai dan kedua-duanya boleh dilihat atau nyata tetapi pada lapisan ketiga maknanya terselindung atau tidak nampak. Maka pendekatan semiotik daripada Roland Barthes diperlukan. Dua kod tanda telah dipilih iaitu kod simbol dan kod budaya untuk mentafsir makna yang ada pada lapisan ketiga itu. Kajian ini mendapat bahawa dalam lapisan pertama,  keris Taming Sari mempunyai bentuk yang terdiri daripada tiga bahagian, iaitu hulu, sarung dan mata. Pada lapisan kedua, nilai kepenggunaan nyata, iaitu sebagai keris Taming Sari senjata dan anugerah.  Dengan menggunakan kod simbol, lapisan  ketiga keris Taming Sari menunjukkan adanya nilai magis dan daulat,  manakala melalui kod budaya,  lapisan ketiga keris memancarkan  dua andaian yang mendasar, iaitu animisme dan feudalisme. Ketiga-tiga lapisan budaya ini telah memberi satu identiti tersendiri kepada keris Taming Sari sebagai artifak  budaya dalam masyarakat Melayu.


Kata kunci:  Hikayat Hang Tuah, keris Taming Sari,  lapisan budaya, kod tanda


 


Abstract


The Keris is a short-bladed dagger considered to be the traditional weapon of the Malays. The dagger known as keris Taming Sari is the weapon of Hang Tuah in Hikayat Hang Tuah. This Keris is not only a traditional Malay weapon but also a symbol of Malay culture. However, there have not been any systematic studies about the keris Taming Sari. Based on the cultural studies of Edgar H. Schein, Taming Sari can be seen as a cultural organization with a layered structure. Each cultural layer has a specific meaning. The first layer is the artifact layer and the second layer is the value layer; both of these are obvious or explicit. However, the third layer is hidden or unseen. For this, it is necessary to use Roland Barthess semiotics approach.  Two codes have been selected, namely the symbolic code and the cultural code, to interpret the meanings within this third layer. This study finds that in the first layer, keris Taming Sari has a form that consists of the hilt, sheath and blade. In the second layer, the usage value is evident, as keris Taming Sari is a weapon and a gift. By using the symbolic code, this third layer of Taming Sari reveals magical and miraculous values, while the cultural code reveals that the third layer indicates two underlying beliefs: animism and feudalism. The three cultural layers together give keris Taming Sari its own identity as a cultural artifact in Malay culture


Keywords: Hikayat Hang Tuah, keris Taming Sari, cultural layers, codes


 


RUJUKAN


 


Barthes,  Roland. 1991 (Cetakan ke 18).  S/Z (terj. Richard Miller).  New York: The Noonday Press.


Cheah Boon Kheng. (1991). Feudalisme  Melayu:  Ciri-Ciri dan Pensejarahannya. Siri Syarahan Perlantikan Profesor 1991. Universiti Sains Malaysia.


Hikayat Hang Tuah (Dikaji dan Diperkenalkan oleh Kassim Ahmad dengan Pengenalan Tambahan oleh Noriah Mohamed). (1997).  Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.


Ki Hudoyo Doyodipuro, Occ. (2000). Keris. Daya Magic-Manfaat-TuahMisteri (Cetakan Kelima). Semarang: Dahara Prize.


Mas Djomul. (1985). Keris benda budaya. Aksara Baru, Jakarta.


Mas Ngabehi Wirasoekadga.  (1988).  Misteri Keris. Semarang:  Dahara Prize


McGee,  R. John and Warms, Richard L. (2008).  Anthropological Theory. An Introduction History. New York: Mc Graw Hill.


Mohamad Nazri  Ahmad. (2000).  Batik dan Seni Ukur Keris.  Kuala Lumpur: Pustaka Mawar.


Noriah Mohamed. (1997). Pengenalan Tambahan dalam Hikayat Hang Tuah (pp. xxvii-x1viii). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm.


Shahrum bin Yub. (1967).  Keris dan Senjata2 Pendek. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.


Schein,  Edgar H.  (1984). Coming to a New Awareness of Orgabizational Culture. Sloan Management Review, 25(2), (Winter), 3-16. Akses pada 14 Ogos 2018,  dari http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2016/04/culture_schein.pdf


Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Salinah Jaafar. (2013). Simbol Kebesaran Daulat, Mahkota dan Keris dalam Hikayat Hang Tuah.  Jurnal Melayu 11, Dis., 99-109.


Tylor, Edward. B. (1974). Primitive Culture Researches into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom.   New York  Gorden Press. 


Woolley, G.C. (1938).  Origin of the Malay Keris.  Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society,  XVI, Part 2.


 

Published
2020-07-08
How to Cite
ABDUL AZIZ, Sohaimi. Lapisan Budaya Keris Taming Sari dalam Hikayat Hang Tuah: Pendekatan Budaya dan Semiotik. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 319-338, july 2020. ISSN 2682-8049. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Melayu/article/view/6611>. Date accessed: 23 oct. 2020.