Unsur Budaya Kaum Lain sebagai Jati Diri Kebangsaan dan Pemersatu Bangsa Malaysia dalam Sajak Pilihan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

(Elements of Cultures of other Races as National Identity and Unifying of Malaysians in Dewan Bahasa dan Pustaka's Selected poems)

  • Syaidul Azam Kamarudin Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
  • Arba'ie Sujud Universiti Putra Malaysia
  • Mohd. Zariat Abdul Rani Universiti Putra Malaysia.
  • Kamariah Kamarudin Universiti Putra Malaysia

Abstrak

Jati Diri Kebangsaan (JDK) ialah teras pembinaan negara bangsa khususnya bagi rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan berlainan latar budaya seperti di Malaysia. Oleh sebab itu, pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap JDK menjadi tonggak penting kepada negara. Kajian ini bertujuan menganalisis jati diri kebangsaan dalam sajak yang dikaji dan seterusnya merumuskan pelestarian jati diri kebangsaan dalam sajak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian ini dilakukan secara kaedah membaca teliti dan secara analisis kandungan terhadap sajak-sajak terpilih terbitan DBP dari tahun 2010 sehingga tahun 2015. Analisis kajian menggunakan prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971 sebagai kerangka konseptual dengan menumpukan pada aspek unsur budaya kaum lain sebagai elemen JDK. Dapatan kajian mendapati sajak yang dikaji memperakukan bahawa unsur kebudayaan kaum lain bebas diamalkan, manakala unsur budaya kaum lain yang sesuai berdasarkan prinsip DKK menjadi elemen pemersatu rakyat dan pemangkin semangat JDK di Malaysia.


Kata kunci: Jati diri kebangsaan; bangsa Malaysia; Dasar Kebudayaan Kebangsaan; Dewan Bahasa dan Pustaka


 

Biografi Penulis

Arba'ie Sujud, Universiti Putra Malaysia

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi.

Mohd. Zariat Abdul Rani, Universiti Putra Malaysia.

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Kamariah Kamarudin, Universiti Putra Malaysia

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Rujukan

Abdul Latif bin Abu Bakar. (2004). Menghayati Fungsi Komunikasi Puisi Melayu dalam Pembinaan Jati Diri Warga Malaysia, Syarahan Perdana sempena pengiktirafan Jawatan Profesor, Universiti Malaya, 4 October 2004.

A. Aziz Deraman. (2001). Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001.

A. Aziz Deraman. (2014) Suara Gunung Kehidupan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Aziz Deraman. (2002). Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali bin Haji Ahmad, Hussein Onn. (1976). Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Kementerian Penerangan Malaysia.

Amat Juhari Moain. (2017). Bahasa Melayu menjadi Pembina dan Penyatu Bangsa dan Negara Malaysia. Hashim Ismail (Eds.), Kebudayaan Kebangsaan Dicabar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anwar Ridwan "Kata Pengantar". (2008). Chew Fong Peng. Budaya dan Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia. Kuala Lumpur. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. 2008.

Arba'ie Sujud & Asiah Abdul Rahman. (2015). Ilmu Stilistik dalam Penelitian Korpus Sastera, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX (SALPBM IX), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM, 3-4 Nov. 2015.

Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Kua Kia Soong. (2008). 13 Mei, Dokumen-dokumen Deklasifikasi tentang Rusuhan 1969 Malaysia. Kuala Lumpur : Polar Vista Sdn. Bhd.

Leo A.W.S. (2020). Gelombang Cengkerama dan Tsunami. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M. Rajantheran dan Maniraman Subramaniam . (2012). Jati Diri Mengikut Kaca Mata Budaya Masyarakat India. Abdul Latiff Abu Bakar dan Mohd Yusof Hassan (Eds.), Memartabatkan Kesusasteraan Melayu dalam Peradaban Malaysia. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki Ali. (2011). Pesan Bonda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marzuki Ali. (2013). Rahang Lahar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nassury Ibrahim. (2014). Gelodak Rasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nazri Muslim. (2017). Islam dan Melayu dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Poul Nanggang. (2010). Permata Kalbu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rais Yatim. (2009). Pembudayaan dan Pembinaan Negara Bangsa. Norliza Rofli, Eddin Khoo (Eds.). Kebudayaan Malaysia Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.

Rosani Hiplee. (2011). Cinta Perempuan Cantik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2011.

Siti Marina Kamil. (Oktober, 2014). Tudung Keringkam: Legasi Etnik Melayu Sarawak. Peribumi.

Tarigan, Henry Guntur. (2008). Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung.

Ting Chew Peh. (1979, Ogos). Kebudayaan Cina dalam Pelaksanaan Dasar Kebudayaan Nasional. Dewan Budaya, 49-51. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaini Ozea. (2013). Terkunci dan Terbelenggu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Telah diterbitkan
2019-12-05
Bagaimana untuk memetik sitasi
Kamarudin, S., Sujud, A., Abdul Rani, M., & Kamarudin, K. (2019). Unsur Budaya Kaum Lain sebagai Jati Diri Kebangsaan dan Pemersatu Bangsa Malaysia dalam Sajak Pilihan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Malay Literature, 32(2), 257-278. doi:10.37052/ml.32(2)no5