Perenungan Diri dari Sisi Pendekatan Seni dalam 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan Karya Zaen Kasturi

  • Mawar Safei Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Qurratul ‘Ain Abdul Rahim Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Artikel ini meneliti kumpulan puisi 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan (2015) oleh Zaen Kasturi. Perbincangan ini merungkai kecenderungan Zaen Kasturi yang menganjurkan perihal perenungan diri dengan mengajukan pertanyaan dan persoalan tentang persahabatan. Sisi introspeksi atau muhasabah diri Zaen Kasturi diteliti menerusi sudut pandang teori Pengkaedahan Melayu, diasaskan oleh Hashim Awang. Di bawah Pengkaedahan Melayu, terdapat turut dibahaskan tentang Pendekatan Seni. Ia bertepatan untuk meneliti kekuatan seni Zaen Kasturi yang jelas terlihat melalui aspek diksi dan gaya bahasa metafora dalam karyanya. Pemilihan kata-kata yang cermat oleh Zaen Kasturi dalam menukangi puisi menimbulkan kesan estetika dan “warna bahasa” begitu jelas menandakan identiti Zaen Kasturi sebagai penyair mapan. Mutu gaya bahasa metafora Zaen Kasturi yang tinggi malah kepintarannya mencipta pengucapan kalimat baharu serta kiasan asli dan segar menjadi tarikan unik dalam mengetengahkan soal introspeksi. Diksi dan metafora tidak sekadar perhiasan bahasa Zaen Kasturi tetapi bertujuan mengukuhkan rantai hubungan antara kosa kata dan sirat maksud yang ingin disampaikan. Kumpulan puisi ini tidak mengecualikan kepentingan seni dalam berbahagi makna, khasnya isi yang bernilai introspektif.


 


Kata Kunci: Pengkaedahan Melayu, Pendekatan Seni, Zaen Kasturi, puisi, kosa kata, sirat makna


 


Abstract


 


This paper examines a collection of poems titled 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan [77 Aims: Reminders for Friends Series](2015) by Zaen Kasturi. This discussion underscores Zaen Kasturi’s tendency to advocate for introspection by asking questions about friendship. Zaen Kasturi’s introspection is studied using a theoretical viewpoint called Pengkaedahan Melayu [Malay Methodology], introduced by Hashim Awang. Malay Methodology also discusses an approach known as pendekatan seni (arts approach). This approach is deemed suitable for examining the strengths of Zaen Kasturi’s art as evident through the diction and metaphorical expression in his work. Zaen Kasturi’s careful selection of words in crafting his poems creates an aesthetic effect and a “colouring of language” that clearly identifies Zaen Kasturias an accomplished poet. The high quality and style of Zaen Kasturi’s metaphorical language and his ingenuity in creating new expressions and fresh, original idioms are unique attractions to draw attention to the issue of introspection. Diction and metaphor are not merely stylistic ornamentation but are intended to strengthen the link between vocabulary and implicit meaning. This group of poems does not disregard the importance of art in the sharing of meaning, especially of content with introspective value.


 


Keywords: Malay methodology, arts approach, Zaen Kasturi, poem, diction, metaphor, implicit meaning 


 


 


RUJUKAN


Ahmad Khamal Abdullah, Rahman Shaari & Lim Swee Tin. (2017). Laporan Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) 2015/2016. Dewan Sastera, Mei, 9-15.


Banhart, Clarence. (1973). The World Book Dictionary. Chicago: Field Enterprises Educational Coporation.


Evi Karmila & Yulsafli. (2017). Analisis Diksi dalam Antologi Puisi Karya Ali Hasjmy. Serambi Akademica, 4(2), 81-88.


Hairi Abdullah. (2016). The Power of Muhasabah: Manajemen Hidup Bahagia Dunia Akhirat. Medan: Perdana Publishing.


Hasanah Abd. Khafidz& Nik Siti Khadijah Nik Salleh. (2016). Penyucian Jiwa Melalui Pendekatan Muhasabah dalam Penghayatan Shalat. Fikiran Masyarakat, 4(2),128-134.


Hashim Awang. (1994). Metodologi Kesusasteraan Islam: Kaedah Penilaian. Dewan Sastera, Februari, 10-15.


Hashim Awang. (1995). “Metodologi Kesusasteraan Islam: Kaedah Penilaian.” S. Jaafar Husin (Ed.), Nadwah Ketakwaan melalui Kreativiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 30-45.


Hashim Awang. (1998). Teori dan Kritikan Sastera Melayu. (Bahagian Akhir). Dewan Sastera, Oktober, 7-10.


Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsip Penerapannya. Bengkel Teori Sastera anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur di Riviera Bay Resort, Melaka pada 28-29 Jun.


Keraf, Gorys. (1988). Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia. Keris Mas. (1988). Perbincangan Gaya Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Kennedy, X. J. (1983). Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama. Boston: Little Brown and Company.


  1. Hariyanto. (2016). Muhasabah (Introspeksi), Akhlak Yang Terabaikan. Kertas kerja Pengajian Jumat Petang Ba’da Maghrib, Kajian Hadis Tematik. Anjuran Masjid Margo Rahayu Namburan Kidul Yogyakarta. 25 November.

Muhammad Abdul Jawad. (2004). Menjadi Manajer Sukses. Depok: Gema Insani Press. Mohd. Ali Hashimi. (1996). Keperibadian Muslim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.


Octavio Paz. (1992). The Other Voice: Essays on Modern Poetry. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.


Pradopo, Rachmad Djoko. (2009). Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.


Yudi Martono. (2013). Tinjauan Stilistika dalam Kumpulan Puisi Aku Manusia karya A. Mustofa Bisri. NOSI, 1(7), 812-813.


Zaen Kasturi. (1992). Yuda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaen Kasturi. (1993). Katarsis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaen Kasturi. (1997). Idola. Kuala Lumpur: Sasbadi.


Zaen Kasturi. (1998). Rapsodi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaen Kasturi. (2005). Iga (kumpulan puisi). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan


Pustaka.


Zaen Kasturi. (2005). Taman Uzlah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaen Kasturi. (2015). 77 Tuju:Siri Ingatan kepada Kawan. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.


Zaen Kasturi. (2017). Zamindar (kumpulan cerpen). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM).

Published
2020-06-09
How to Cite
SAFEI, Mawar; ABDUL RAHIM, Qurratul ‘Ain. Perenungan Diri dari Sisi Pendekatan Seni dalam 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan Karya Zaen Kasturi. Malay Literature, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 123-148, june 2020. ISSN 2682-8030. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/MalayLiterature/article/view/7953>. Date accessed: 28 nov. 2020. doi: https://doi.org/10.37052/ml.33(1)no7.