Perbandingan Sebutan Hibrid dalam Wacana Lisan Berskrip dan Wacana Lisan Spontan di Singapura: Analisis Fonetik

  • Mukhlis Abu Bakar Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, 1 Nanyang Walk, Singapura 637616, Singapura.
  • Maisarah Zulkifly Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, 1 Nanyang Walk, Singapura 637616, Singapura.

Abstrak

Sebutan Baku (SB) mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1993 menerusi pelaksanaannya dalam Kurikulum Bahasa Melayu dan media penyiaran bahasa Melayu. Sebutan Baku menggantikan Sebutan Johor-Riau (SJR) sebagai sebutan yang baku, khususnya untuk Bahasa Melayu Standard (BM Baku) dalam konteks formal. Penggunaan SJR sebagai sebutan bagi dialek Bahasa Melayu Kolokial (BM Basahan) dalam konteks tidak formal pula tidak terjejas. Kajian ini menerapkan analisis fonetik dalam penelitian kualiti SB pertuturan pemimpin politik, pembaca berita di televisyen dan pembaca berita di radio (n=15) yang semuanya membaca skrip. Sebagai perbandingan, kajian ini turut meneliti pertuturan spontan juruhebah radio (n=5) dalam konteks separa formal. Kajian menunjukkan bahawa sebutan responden yang membaca skrip tidak sempurna, dan bersifat hibrid (campuran antara SB dengan SJR). Antara puncanya termasuklah huruf ā€œiā€ dan ā€œuā€ pada suku kata akhir yang lebih sering disebut mengikut model SJR berbanding dengan SB. Pembaca berita di televisyen merupakan pengguna SB yang lebih tekal menggunakan SB walaupun tetap mencerminkan sebutan hibrid. Faktor sosial, seperti jantina dan pengalaman persekolahan dengan SB atau tidak, didapati mempunyai kesan, walaupun minimal, terhadap kualiti sebutan. Dapatan juga menunjukkan bahawa sebutan hibrid meluas ke luar konteks formal di luar domain SB. Kertas ini menawarkan perspektif terhadap kemunculan sebutan hibrid dan mengunjurkan prospek yang kurang baik bagi pencapaian SB yang sempurna di Singapura.


Kata kunci: Sebutan baku, sebutan hibrid, sosio-fonetik, bahasa Melayu Singapura, pemerolehan dialek kedua, umur

Rujukan

1. Akur sebutan baku bahasa Melayu hambat penutur, harus dihenti. (2011, 15 Julai). Berita Harian, 2.
2. Annaliza Bakri. (2013). The vision of Arif Budiman: A case study of Malay language education in Singapore [Unpublished Master's thesis]. National University of Singapore.
3. Asmah Haji Omar. (1986). Sociolinguistic varieties of Malay. Dlm. A. Fishman, A. Tabouret- Keller, M. Clyne, B. Krishnamurti & M. Abdulaziz (Eds.), The Fergusonian Impact, Vol. 2: Sociolinguistics and the Sociology of Language, 191-206. Mouton de Gruyter.
4. Asmah Haji Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Asraf. (1984). Sebutan baku bahasa Melayu berdasarkan prinsip fonemik. Dlm. Awang Sariyan. Prosiding Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV. Dewan Bahasa dan Pustaka.
6. Bahasa Melayu baku digunakan dan difahami oleh rata-rata pengguna bahasa Melayu hari ini. (2018, 31 Disember). Berita Harian, 6.
7. Boersma, P., & Weenink, D. (2019). Praat: Doing phonetics by computer (Version 6.1.03) [Mac]. (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) University of Amsterdam: Phonetic Sciences.
8. Chambers, J. K. (1992). Dialect acquisition. Language, 68(4), 673-705.
9. Davenport, M., & Hannahs, S. (2010). Introducing phonetics & phonology (3rd ed.). Hodder Education.
10. Gibbon, D., Moore, R., & Winski, R. (Eds.). (1997). Handbook of standards and resources for spoken language systems. Walter de Gruyter.
11. Goldrick, M., Runnqvist, E., & Costa, A. (2014). Language switching makes pronunciation less nativelike. Psychological science, 25(4), 1031-1036.
12. Halliday, M. A. K., & Ruqaiya Hasan. (1985). Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford University Press.
13. Hashim Yusof. (2015). Persuratan Melayu di gelombang radio. Dlm. Hadijah Rahmat (Ed.), Yang terukir: Bahasa dan persuratan Melayu: Sempena 50 tahun kemerdekaan Singapura, 202-209. Majlis Bahasa Melayu Singapura.
14. Hasson, U., & Frith, C. D. (2016). Mirroring and beyond: Coupled dynamics as a generalized framework for modelling social interactions. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 371(1693), 20150366.
15. Hayward, K. (2000). Experimental phonetics. Longman.
16. Hewlett, N., Gibbon, F., & Cohen-McKenzie, W. (1998). When is a velar an alveolar? Evidence supporting a revised psycholinguistic model of speech production in children. International Journal of Language & Communication Disorders, 33(2), 161-176.
17. Idris Aman & Shahidi Abd. Hamid. (2001). Variasi sosial sebutan bahasa Melayu: Kajian sosiofonologi di sekolah. Jurnal Bahasa, 1(4), 466-482.
18. Ismail Dahaman (1994). Pedoman sebutan baku bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.
19. Kent, R., & Read, C. (1992). The acoustic analysis of speech. Singular Publishing Group.
20. Koh, A. S. (1990). Topics in colloquial Malay [Unpublished doctoral thesis]. University of Melbourne.
21. Ladefoged, P. (1996). Elements of acoustic phonetics (2nd ed.). University of Chicago Press.
22. Ladefoged, P. (2001). Vowels and consonants: An introduction to the sounds of language. Blackwell.
23. Mardian Shah Omar, Azman Rahmat & Yusfarina Mohd Yussof. (2016). Ujaran penutur perempuan lebih berprestij dan bersistematik? Satu penelitian melalui perspektif fonetik akustik. Jurnal Linguisitk, 20(2), 13-25.
24. Marilah bertutur tanpa canggung atau dipaksa-paksa. (2011, 15 Julai). Berita Harian, 9.
25. Mohd Adil Subhan Mohd Sulor. (2013). Standardization or uniformity: In pursuit of a guide for spoken Singapore Malay. e-Utama, 4, 111-121.
26. Mukhlis Abu Bakar & Sa'eda Buang. (2021). The place of sebutan baku in students' spoken Malay. National Institute of Education (Singapore), Office of Education Research.
27. Mukhlis Abu Bakar & Wee, L. (2021). Pronouncing the Malay identity: Sebutan Johor-Riau and sebutan baku. Dlm. R. Jain (Penyunting), Multilingual Singapore: Language policies and linguistic realities, 142-158. Routledge.
28. Mukhlis Abu Bakar. (2019). Sebutan Johor-Riau dan sebutan baku dalam konteks identiti masyarakat Melayu Singapura. Issues in Language Studies, 8(2), 61-78.
29. Nycz, J. (2015). Second dialect acquisition: A sociophonetic perspective. Language and Linguistics Compass, 9(11), 469-482.
30. Osman Sidek. (2013). Review teaching of Malay pronunciation in schools. The Straits Time.
31. Pairah Satariman. (2007). Kurikulum bahasa Melayu peringkat sekolah menengah di Singapura: Satu penilaian terhadap pembentukan dan pelaksanaannya [Tesis master yang tidak diterbitkan]. Universiti Nasional Singapura.
32. Pedoman umum sebutan baku bahasa Melayu. (1988). Dewan Bahasa dan Pustaka.
33. Radio, TV wadah bahasa. (2015, 28 Disember). Berita Harian, 9.
34. Ramai elak hadiri acara bahasa, budaya kerana tidak fasih cakap Melayu. (2017, 13 Februari). Berita Harian, 7.
35. Sakinah Mohd Mohsen. (2019). "Sebutan baku" as perceived and practiced by University Undergraduates. A URECA research report. National Institute of Education, Singapore.
36. Shahidi Abd. Hamid & Rahim Aman. (2010). Pengaruh dialek dalam pertuturan bahasa Melayu standard: Pencerakinan bunyi berdasarkan spektogram. Jurnal Bahasa, 10(2), 287-297.
37. Sidek teruja pemimpin generasi baru ambil langkah segar bangunkan bahasa. (2018, 25 Februari). Berita Harian, 14.
38. Simpson, A.P. (2009). Phonetic differences between male and female speech. Language and Linguistics Compass, 3(2), 621-640. 10.1111/j.1749- 818x.2009.00125.x
39. Tajudin Jaffar. (2015). Majlis bahasa Melayu Singapura: Mendepani langkah, membahasakan masyarakat. Dlm. Hadijah Rahmat (Ed.), Yang terukir: Bahasa dan persuratan Melayu: Sempena 50 tahun kemerdekaan Singapura, 172-177. Majlis Bahasa Melayu Singapura.
Telah diterbitkan
2023-10-31
Bagaimana untuk memetik sitasi
Abu Bakar, M., & Zulkifly, M. (2023). Perbandingan Sebutan Hibrid dalam Wacana Lisan Berskrip dan Wacana Lisan Spontan di Singapura: Analisis Fonetik. Jurnal Bahasa, 23(2), 259-288. doi:10.37052/jb23(2)no3