Penyataan Etika

Jurnal Bahasa komited untuk mengekalkan piawaian etika tertinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan jurnal. Jurnal Bahasa adalah mematuhi prinsip The Committee on Publication Ethics (COPE).

Sebarang kes salah laku etika adalah dipandang serius dan akan diuruskan menggunakan garis panduan yang dikeluarkan oleh COPE. Untuk butiran lanjut, sila layari:

 

Tanggungjawab Ketua Editor/Editor
Membuat penilaian kendiri terhadap semua makalah yang dihantar oleh penyumbang.
Memastikan penilai yang sesuai, berdasarkan latar belakang dan kepakaran, dilantik.
Memastikan proses penilaian dijalankan secara rahsia (double blind review).
Mendapatkan pandangan daripada Lembaga Editorial secara aktif.
Membuat keputusan artikel yang akan diterbitkan dan juga menentukan masa artikel tersebut akan diterbitkan.

Tanggungjawab Penulis
Memastikan artikelnya baharu, asli dan tidak pernah diterbitkan atau sedang dalam pertimbangan jurnal yang lain.
Memastikan tidak ada unsur plagiat dalam artikel yang dihantar.
Memastikan semua petikan dan rujukan dinyatakan dengan jelas sumbernya dan lengkap maklumatnya.
Sekiranya mengambil data sekunder daripada mana-mana sumber, nyatakan dengan jelas sumber data tersebut diperoleh dengan maklumat yang lengkap.
Memastikan mematuhi format yang telah ditetapkan oleh penerbit.

Tanggungjawab Penilai
Melakukan penilaian secara objektif, adil dan profesional.
Memaklumkan kepada Ketua editor/editor jika berlaku pelanggaran etika penerbitan dalam artikel yang dinilai.
Memastikan artikel yang dinilai tiada plagiat atau pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan sebelum ini.
Memastikan menilai dalam tempoh masa yang ditetapkan dan memaklumkan kepada Ketua editor/editor jika memerlukan pelanjutan masa penilaian artikel.
Tidak membincangkan artikel yang dinilai kepada pihak lain tanpa kebenaran.

Tanggungjawab Lembaga Editorial
Menyumbang secara aktif untuk perkembangan jurnal.
Bertindak sebagai duta untuk jurnal.
Menyokong secara berterusan dan mempromosikan jurnal.
Menilai artikel yang diserahkan kepadanya untuk dinilai.

Lesen
Jurnal Bahasa yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah jurnal capaian terbuka. Setiap artikel yang diterbitkan adalah di bawah terma dan syarat Creative Commons Attribution 4.0 International License

Notis Hak Cipta
Setelah artikel diterima untuk diterbitkan, pengarang diminta untuk menyerahkan hak ciptanya kepada penerbit. Pemindahan ini akan memastikan penyebaran maklumat dapat dilaksanakan seluas-luasnya. Pemberitahuan akan dihantar kepada pengarang bagi mengesahkan penerimaan manuskrip untuk diterbitkan dalam Jurnal Bahasa.

Sekiranya terdapat petikan daripada karya hak cipta yang lain disertakan, pengarang mestilah mendapatkan kebenaran bertulis daripada pemilik hak cipta dan mengkreditkan sumber dengan jelas dalam artikel tersebut.

Polisi Plagiat Jurnal
Pengarang hendaklah menyerahkan karya asli yang tidak diciplak dan belum diterbitkan atau karya yang sedang dalam pertimbangan untuk penerbitan jurnal lain.

Karya daripada penerbitan lain mestilah dipetik dan dinyatakan dengan jelas sumber dan lengkap maklumatnya. Kami akan melaksanakan prosedur rutin kami, iaitu menyemak semua penyerahan artikel melalui perisian pengesanan plagiarisme. Kadar penerimaan kami adalah pada atau kurang daripada 25%. Editor kami akan berunding dengan lembaga editorial apabila membuat keputusan untuk menerbitkan karya tersebut.

Polisi Bahasa
Artikel disiarkan dalam bahasa Melayu. Tajuk, abstrak, kata kunci dalam padanan bahasa Inggeris disediakan.

Capaian Terbuka
Jurnal ini diterbitkan secara dalam talian dan capaian terbuka (open access) kepada semua pengguna.

Penyataan Bayaran Pemprosesan Artikel
Jurnal Bahasa tidak mengenakan sebarang bayaran untuk pemprosesan artikel.

Penyataan Privasi
Nama dan alamat e-mel yang diberikan dalam laman web jurnal ini akan digunakan hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam jurnal ini dan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain atau diberikan kepada mana-mana pihak lain.