Tentang Jurnal

Jurnal Bahasa merupakan jurnal berwasit (secara double-blind review) yang diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Mac 2001.

Tujuan jurnal ini adalah untuk mengembangkan bidang linguistik dalam bahasa Melayu. Jurnal ini menjadi wadah kepada ahli linguistik membentangkan pandangan dan penemuan mereka dalam bidang linguistik. Pelbagai aspek bidang bahasa seperti peristilahan, perkamusan, tatabahasa, dialektologi, etimologi, ejaan, pangkalan data kebangsaan dan kosa kata dibincangkan dalam jurnal ini. Sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber rujukan ahli linguistik, guru bahasa, siswa dan para ilmuwan.

Jurnal Bahasa diindekskan dalam MyJurnal dan MyCite.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fokus dan Skop

Artikel yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian linguistik terkini yang dilaksanakan ahli akademik dari dalam dan luar negara khususnya tentang bahasa Melayu dan bahasa serumpun. Artikel atau artikel ilmiah yang diterbitkan terpilih, bermutu dengan rujukan berwibawa. Bidang linguistik yang kurang kajiannya dalam bahasa Melayu akan diberikan keutamaan. Kajian terhadap bahasa Melayu meliputi dari  dalam dan luar lingkungan geografi atau kawasan yang menggunakan bahasa Melayu. Artikel diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan padanan tajuk, abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggeris.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Proses Penilaian

Proses penilaian antara 1-4 bulan. Proses penilaian melibatkan yang berikut:

  • Semakan dari segi format dan kandungan (mengikut skop)
  • Penilaian rahsia (double blind review)
  • Penyemakan penulis/jika perlu
  • Keputusan editorial

_____________________________________________________________________________________________________________________________________