Mekanisme Pembahagian Harta Pusaka Tanah Rancangan: Kajian di Felda Taib Andak, Kulai, Johor

  • Norazila Mat Hussain
  • Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Abstract

Makalah ini membincangkan mekanisme pembahagian harta pusaka tanah rancangan dengan melihat masalah yang berlaku dalam pembahagian pusaka di FELDA Taib Andak sehingga timbulnya pelbagai isu berkenaan pembahagian pusaka dalam kalangan mereka. Data dalam artikel ini diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam kajian ini kerja lapangan secara temu bual dan soal selidik telah dilakukan. Temu bual telah dilakukan secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat dalam urusan pembahagian pusaka FELDA termasuk pihak pengurusan FELDA Taib Andak, manakala bagi kaedah soal selidik pula, sebanyak 250 borang soal selidik telah diedarkan kepada peneroka FELDA Taib Andak. Walau bagaimanapun, hanya 209 (83.6 peratus) sahaja yang mengembalikan borang soal selidik tersebut. Kajian mendapati kebanyakan warga peneroka memilih untuk melantik pentadbir sebagai mekanisme pembahagian harta pusaka FELDA berbanding dengan pemilikan terus kepada waris yang dipersetujui bersama. Kajian juga menunjukkan bahawa isu yang timbul dalam pembahagian harta pusaka di FELDA Taib Andak ialah peneroka terikat dengan seksyen 14 dan seksyen 15, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 yang hanya membolehkan dua penama pada geran tanah FELDA. Pecah amanah dan pertikaian dalam kalangan ahli waris serta beberapa masalah lain turut menyumbang kepada masalah dalam pembahagian tanah pusaka FELDA. Namun begitu, berdasarkan kajian ini, masalah utama dalam pembahagian tanah pusaka FELDA berpunca daripada sikap individu yang terlibat dengan pembahagian harta pusaka itu sendiri.


Kata Kunci: Pusaka FELDA, Akta Tanah 1960, pewarisan Islam, undangundang Islam


Abstract


This article discusses the mechanism for distribution of estate land mechanism with a focus on the problems faced in the distribution of inheritance in Felda Taib Andak. Data in this article are obtained quantitatively and qualitatively. In this study, field work was done through interviews and questionnaires. Interviews were done directly with the persons involved in the distribution of FELDA estates that include the management of FELDA Taib Andak. The questionnaire was distributed to 250 Felda settlers of Taib Andak. Only a total of 209 (83.6 per cent) returned the questionnaire. The study showed that most of the settlers had elected to appoint the administrators as the mechanism for FELDA estate distribution than giving direct ownership to mutually agreed party or parties among the heirs. The study has also shown that contentious issues in the estate distribution in Taib Andak are provisions of sections 14 and section 15, the Land (Group Settlement Areas) Act 1960 which only allow for two nominees to be named in the FELDA title deed. In addition, the incidence of fraud and disputes among heirs and other issues have also contributed to the problems in the distribution of estates. However, this study has revealed that the main problem in the implementation of distribution of FELDA estates is due to the attitude of the parties involved in the matter.


Keywords: FELDA inheritance, Land Act 1960, the Islamic inheritance, Islamic Law


RUJUKAN


“900,000 Geran Atas Nama Orang Mati” dlm. Utusan Malaysia, 26 Februari 2006.


Ahmad Hidayat Buang, 2005. “Perkembangan dan Isu-isu Undang-undang Pusaka dan Wasiat di Malaysia” dlm. Ahmad Hidayat Buang (ed.) Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad (Akta 532).


Akta Tafsiran 1948 & 1967 (Akta 388).


Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530).


al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad, 1996. Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Damshiq: Dar al-Qalam.


Arshad Ayub, Nik Mohd Zain Nik Yusof dan Mohd Helmi Hussain, 1988. “Harta Perolehan dari Agensi Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah” dlm. Ridzuan Awang (ed.) Undang-undang dan Pentadbiran Harta Orang-orang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah.


Dewan Negara Malaysia, Isnin, 11 November 2002. Rang Undang-Undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002. Dibentangkan oleh Setiausaha Parlimen, Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Dr. Robia binti Dato’ Kosai.


Hakimi Ismail. “Harta Pusaka RM42b di Beku” dlm. Utusan Malaysia, 28 Jun 2011.


Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Berhubung dengan Isu-isu Muamalat. Diperoleh daripada http://www.islam.gov.my. http://ms.wikipedia.org/felda Taib Andak.


Kalsom Taib, 2011. Taib Andak Dalam Kelasnya Tersendiri. Selangor: MPH Group Publishing Sdn Bhd.


Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56).


Ridzuan Awang, 1994. Undang-Undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Muhammad Abu Zahrah, (t.t.). Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.


Muhammad al-Zuhayli, 2001. al-Faraid wa al-Mawarith wa al-Wasaya. Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyub.


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-38, 21 Jun 1995.


Norlizah Abas. “RM38b Tidak Dituntut” dlm. Utusan Malaysia, 3 Julai 2006.


Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Bil. 2/2003. (Garis Panduan Pemakaian Seksyen 14, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002 Bagi Menguruskan Permohonan Untuk Memasukkan Pemegang Bersama (Co- holder) Di atas Pegangan Desa (Rural Holding).


Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/2009. (Pengeluaran Surat Kuasa Tadbir (Letter of Administration) di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Bagi Hakmilik dan Daftar Pegangan di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960).


Raja Syahrir Abu Bakar. “Pewaris Aset RM40b Dicari” dlm. Utusan Malaysia. 4 Ogos 2010.


Rang Undang-Undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002. Bacaan Kali Kedua daan Ketiga. Kuala Lumpur: Cawangan Dokumentasi Parlimen Malaysia.


Temu bual dengan Ahmad Shahrul bin Mohamad, Eksekutif Kanan Amanah Raya Berhad Johor Bahru pada 11 November 2011 jam 10.30 pagi bertempat di Pejabat Amanah Raya Berhad, Johor Bahru.


Temu bual dengan En. Rosli bin Maarof, Pengurus FELDA Taib Andak, Kulai, Johor pada 14 Disember 2011. Pada jam 2.30 petang bertempat di Pejabat Pengurusan FELDA Taib Andak, Kulai Johor Bahru.


Temu bual dengan En. Harun bin Ithnin, Penolong Pegawai Tadbir Unit Pusaka, Pejabat Tanah Kulai Jaya pada 23 November 2011, pada jam 11 pagi bertempat di Pejabat Tanah Kulai Jaya.


Wan Abdul Halim Wan Harun. Isu-isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam dalam Konteks Perundangan Malaysia. Diperoleh daripada http://www. islam.gov.my.


Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim,  “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-undang Islam dan Undang-undang Sivil: Satu Tinjauan” dlm. Jurnal Pengajian Umum Bil. 7. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.


Zulkifli Mohamad, 2007. “Isu Pusaka Tanah Rancangan FELDA: Kajian Kes FELDA Lurah Bilut Bentong Pahang Darul Makmur”. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2013-06-01
How to Cite
MAT HUSSAIN, Norazila; NOR MUHAMAD, Nasrul Hisyam. Mekanisme Pembahagian Harta Pusaka Tanah Rancangan: Kajian di Felda Taib Andak, Kulai, Johor. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 1-21, june 2013. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/7990>. Date accessed: 01 dec. 2020.