Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736): Analisis dari sudut Undang-undang Jenayah Islam dan Undang-undang Malaysia

  • Jasri Jamal Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nor Shazana Sedek Shah

Abstract

Insiden keganasan yang tercetus sewaktu perhimpunan Bersih 3.0 pada 28 April 2012 yang lalu telah mengundang pelbagai kritikan terhadap kelemahan Sistem Perundangan Malaysia. Penguatkuasaan undang-undang Malaysia dikatakan lemah dan dilihat sebagai telah gagal untuk mengekang pihak tertentu yang bijak memanipulasi lakuna yang wujud dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736). Sehubungan itu, penulisan ini bertujuan membincangkan pelbagai isu yang timbul daripada kewujudan Akta 736 ini. Seterusnya, beberapa kekuatan dan kelemahan peruntukan serta pengaplikasian akta ini turut dikenal pasti. Penulisan makalah ini juga membuat kajian perbandingan perlaksanaan Akta 736 dengan undang-undang jenayah Islam. Beberapa saranan turut diutarakan agar peruntukan undang-undang sedia ada dapat diperkemas demi memelihara keamanan dan keharmonian negara.


Kata kunci: perhimpunan aman, hak asasi, undang-undang Malaysia


Abstract


Incidents of violence that erupted during Bersih 3.0 on 28 April 2012 have resulted in several criticisms of the Malaysian legal system. Law enforcement in Malaysia is perceived as weak and has failed to constrain certain quarters from manipulating existing lacuna in the Peaceful Assembly Act 2012 (Act 736). Consequently, this paper aims to discuss various issues arising from the existence of this new Act. Several strengths and weaknesses as well as the application of the provisions of this act will be highlighted. The paper will then present a comparison between the implementation of this Act and that of Islamic criminal law. Finally, several recommendations for the improvement of the provisions of the existing laws are given in order to maintain peace and harmony in the country.


Keywords: peaceful assembly, rights, laws in Malaysia


RUJUKAN


Al-Masryl Al-Youm ,15.1.2012


Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta736)


Akta Polis 1967 (Akta 344)


Akel. I. Kahera; Omar Benmira, “Damages in Islamic Law: Maghribi Muftis and the Built Environment (9th-15th Centuries C.E.)” dlm. Islamic Law and Society Vol. 5, No. 2 (1998), hlm. 147.


Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, terjemahan. M.Muhsin Khan,9 vols. (2nd ed., al- Madinah: Islamic University of Madinah, 1976), vol. 3, 385 Barbara Drieskens, “A Cairene Way of Reconciling” dlm. Islamic Law and Society Vol. 13, No. 1, Customary Law in North Africa and the Arab East (2006), hlm. 99-122.


Berita Harian, 9 Jun 2012.


Donoghue lwn Stevenson [1932] AC 562.


Faridah Jalil, “Ulasan Perundangan Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736)” dlm. KANUN Jilid 24. Bil. 1 Jun 2012.


Gina Clayton, “Reclaiming Public Ground: The Right to Peaceful Assembly” dlm. The Modern Law Review Limited (MLR 63:2) hlm. 252-60, 2000.


Joanna Stevens, “Colonial Relics I: The Requirement of a permit to hold a Peaceful Assembly” dlm. Journal of African Law Vol.41, No.1, hlm. 118-33, 2007.


Majallat al-Ahkam al ‘al-Adliyyah, Seksyen 19, al-Atasi, Sharh al-Atasi li Majllat al-Ahkam al ‘Adliyyah, juzu’ I, hlm.52 dan al-Shaikh Mustafa al-Zarqa’, alMadkhal al-Fiqhi al ‘Am, hlm. 977.


Md Amin Haji Abdul Rahman Al-Jarumi. Kaedah-kaedah Fiqh yang Utama ( alQawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra) , hlm. 82.


Niaz. A. Shah, “Woman’s Human Rights in the Quran: An Interpretive Approach” dlm. Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 4 (Nov., 2006), hlm. 868-903 “Pemandu Teksi rugi RM5.4j jika Bersih diteruskan” dlam Utusan Malaysia, 25. April 2012.


Perlembagaan Persekutuan.


 

Published
2013-06-01
How to Cite
JAMAL, Jasri; SEDEK SHAH, Nor Shazana. Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736): Analisis dari sudut Undang-undang Jenayah Islam dan Undang-undang Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 66-82, june 2013. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/7993>. Date accessed: 01 dec. 2020.