Pelaburan Wang Zakat oleh Institusi Zakat menurut Pandangan Islam

  • Shofian Haji Ahmad Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Luqman Mahadi

Abstract

Makalah ini bertujuan mengkaji konsep pelaburan zakat yang dibenarkan oleh Islam bersandarkan hujah ulama mengenainya. Maklumat daripada kajian ini diperoleh melalui analisis kandungan berkaitan hukum pelaburan wang zakat. Hasil daripada kajian ini didapati berlaku aktiviti pelaburan daripada lebihan wang zakat yang tidak dapat dihabiskan dalam agihan tahun semasa. Para ulama mempunyai pandangan yang pro dan kontra dalam masalah pelaburan wang zakat. Walau bagaimanapun, golongan yang membenarkannya telah menetapkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi agar kepentingan asnaf zakat tidak terpinggir dengan sebab risiko pelaburan atau kelemahan pihak pengurusan.


Kata kunci: zakat, pelaburan wang zakat, institusi zakat


Abstract


The objective of this study is to examine the concept of investment of zakat money, which is permitted in Islam based on the teachings of the scholars. Data for the study were obtained from content analysis of the injunctions related to investment of zakat money. The result of the study shows that only the surplus amount of zakat money of the current year, that cannot be distributed, can be invested. Scholars have different views as regards to such investment. Some of the views support investing zakat money whereas, other are against such investment. Nevertheless, those who permit investment of zakat money have provided certain guidelines to be followed in order to protect the recipients’ interest, due to risks involved in investment or management vulnerability.


Keywords: zakat, zakat funds investment, zakat foundation


RUJUKAN


Al-Quran al-Karim, 1983. Abdullah Muhammad Basmeh, Tafsir Pimpinan alRahman kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.


Abdul Ghafar Ismail & Hailani Muji Tahir, 2006. Zakat: Pensyariatan, Perekonomian, dan Perundangan. Bangi: Penerbit UKM.


Abdul Manan Ismail, 2006. “Maslahah dalam Pelaburan Wang Zakat” dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, Anjuran Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Kuantan, Pahang, 8-9 Ogos.


Abu Ruwais al-Syubrawi, 2008. Zakat Mengupas Pelbagai Persoalan. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.


Aidit Ghazali, 1988. Zakat: Satu Tinjauan. Selangor: IBS Buku Sdn. Bhd.


Al-Dabbu, Ibrahim Fadil, 1998. ‘Aqd al-Mudarabah Dirasah fi al-Iqtisad al-Islami. Amman: Dar Ammar.


Al-Khinn, Mustafa et al., 1996. al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam alShafi’i. Beirut: Dar al-Qalam.


Al-Mazini & Ahmad Abdul Aziz, 1989. Panduan Mengeluarkan Zakat. Diterjemah oleh Osman Khalid. Selangor: al-Rahmaniah.


Al-Qaradawi, 1991. Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.


Al-Zuhayli, Wahbah, 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.


Azman Ab Rahman & Irwan Mohd Subri, 2010. Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam. Nilai: Penerbit USIM.


Hisyam Sabri, 2008. Paradigma Etika Pelaburan Menurut Perspektif Islam. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.


http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/hukum-pelaburan-menggunakan-wangzakat. 6 Mei 2012.


Mujaini Tarimin, 2003. “Isu Pelaburan Wang zakat”, Perbahasan di Majlis Muzakarah. Anjuran Pusat Urus Zakat, Taiping, Perak.


Mujaini Tarimin, 2005. Golongan Penerima Zakat: Agihan Dana Zakat Secara Lebih Berkesan. Shah Alam: Pusat Penerbit Universiti (UPENA) UiTM.


Mujaini Tarimin, 2006. Zakat: Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, hlm. 95.


Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, 1997. Pedoman Zakat. Kuala Lumpur: Darul Fikir.


‘Uqlah, Muhammad, 1982. Ahkam al-Zakah wa al-Sadaqah. Amman: Maktabah al-Risalah al-Hadithah.


Zulkifki Mohamad al-Bakri, 2010. Ahkam wa Fatwa al-Zakkah. Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Published
2013-06-01
How to Cite
HAJI AHMAD, Shofian; MAHADI, Luqman. Pelaburan Wang Zakat oleh Institusi Zakat menurut Pandangan Islam. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 122-135, june 2013. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/7996>. Date accessed: 01 dec. 2020.