Kata Kerja Bantu dalam Dialek Melayu Kedah: Satu Analisis Program Minimalis

  • Fazal Mohamed Mohamed Sultan Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nur Affika Ahmad

Abstract

Kata kerja bantu (KKB) merupakan leksikal yang dianggap sebagai kata fungsian kerana mempunyai fungsi gramatikal dalam ayat. KKB pada umumnya dibahagikan kepada KKB aspek dan modal. KKB ini mempunyai distribusi yang tetap dalam bahasa Melayu, iaitu hadir sebelum kata kerja. Namun begitu, agak berbeza apabila distribusi ini dianalisis dalam dialek. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti kata kerja bantu dalam dialek Melayu Kedah, mengklasifikasikan kata kerja bantu dialek Melayu Kedah, dan menganalisis struktur kata kerja bantu dialek Melayu Kedah menggunakan Program Minimalis. Bagi mencapai objektif kajian tersebut, pengkaji menggunakan kaedah lapangan. Kajian distribusi kata kerja bantu (KKB) dalam ayat dialek Melayu Kedah telah dijalankan di Kampung Bandar Mukim Siong, Baling, Kedah. Hasil kajian ini mendapati bahawa KKB dalam dialek Kedah mempunyai fungsi gramatikal, iaitu menandakan kala kepada kata kerjanya. Namun begitu, analisis terhadap KKB modal mendapati bahawa KKB ini keseluruhannya berfungsi menandakan kala depan sahaja kepada kata kerja dalam dialek ini.


Kata Kunci: kata kerja bantu, Kedah, Minimalis, dialek


Abstract


The auxiliary verbs are lexical items considered to be functional words because they have a grammatical function in a sentence. They are generally divided into aspects and modals. They have a fixed distribution in Malay, in which they come before the verb. However, there is a slight difference when the distribution is analyzed in dialects. Thus, this study was conducted to identify, classify and analyze the structure of the auxiliary verb in the Kedah Malay dialect employing theapproach used in the Minimalist Program. In order to achieve the objectives of the study, the researcher conducted field research. The study ofsentences in the Kedah Malay dialect was carried out at Kampung Bandar inthe Siong sub-district of Baling in Kedah. The findings of this study show that the auxiliary verbs in the Kedah dialect have a grammatical function, which is to indicate the tense of its verbs. However, analysis of modals reveals that modals only function to mark the future tense of the verb in this dialect.


Keywords: auxiliary verbs, Kedah, Minimalist, dialects 


RUJUKAN


Adger, D. (2004). Core Syntax a Minimalist Approach. UK: Oxford University Press.


Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir. Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Chomsky, N. (1995). Minimalist Program. Cambridge: MIT Press.


Chomsky, N. (2001). Derivation by Phase. Micheal Kenstowicz (Ed.). Ken Hale:a Life in Language. Cambridge: MIT Press.


Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Zaharani Ahmad, Harishon Radzi & Nor Hashimah Jalaluddin. (2011). Kata Soal Bila dalam Dialek Kedah Melayu Baling: Satu Analisis Sintaksis. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 11(1), 7478.


Mohd Ra’in Shaari. (2009). Kata Bantu Bahasa Melayu: Analisis Data Korpus Berkomputer. Tanjung Malim: Universiti Perguruan Sultan Idris.


Idris Aman & Mohammed Azlan Mis. (2016). Variasi Bahasa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.


Larson, R. 1988. On the Double Object Construction. Linguistics Inquiry, 19(2), 335-391.


Ramli Md. Salleh. (1995). Sintaksis bahasa Melayu: Penerapan teori kuasaan dan tambatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Author Biography

Nur Affika Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia

Published
2020-06-05
How to Cite
MOHAMED SULTAN, Fazal Mohamed; AHMAD, Nur Affika. Kata Kerja Bantu dalam Dialek Melayu Kedah: Satu Analisis Program Minimalis. Jurnal Bahasa, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 79-108, june 2020. ISSN 2462-1889. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/jurnalbahasa/article/view/6697>. Date accessed: 22 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.37052/jb.20(1)no4.