Tujuan dan Skop

Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk mengembangkan bidang linguistik dalam bahasa Melayu dan bahasa serumpun. Skop jurnal ini merangkumi bidang linguistik tulen dan linguistik terapan yang memfokuskan bahasa Melayu dan bahasa serumpun.

Manuskrip jurnal yang dibincangkan perlulah mempunyai liputan seperti Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Pragmatik, Analisis Wacana, Etimologi, Psikolinguistik, Peristilahan, Leksikografi, Sosiolinguistik dan Pengkomputeran Bahasa.