Inventori Fonem Dialek Melayu Midai: Analisis Struktural

  • Akhmal Hakim Mohamad Universiti Malaya
  • Noor Hasnoor Mohamed Nor Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Abstrak

Kajian ini menekuni bidang fonologi bagi meneliti dialek yang belum pernah mendapat perhatian oleh pengkaji luar, iaitu dialek Melayu Midai (DMM). Dialek Melayu Midai merupakan dialek yang dituturkan di Pulau Midai, kabupaten Natuna, Indonesia. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti inventori fonem dan menganalisis inventori fonem berdasarkan pendekatan struktural seperti yang telah dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Bagi menjayakan kajian, temu bual telah diadakan dengan menggunakan Senarai 230 Kata Morris Swadesh yang telah diubah suai berdasarkan situasi Nusantara untuk menemu bual informan. Dapatan kajian mendapati bahawa DMM mempunyai tujuh fonem vokal yang terdiri daripada vokal /i/, /e/, /a/, /e/, /u/, /o/, dan / /. Fonem vokal diftong dalam DMM pula sebanyak empat jenis, iaitu /-ai/, /-ui/, /-au/, dan /-oi/. Selain itu, penganalisisan terhadap fonem konsonan pula mendapati bahawa terdapat 21 konsonan dalam DMM. Penganalisisan terhadap inventori fonem merupakan satu pendedahan yang baik terhadap DMM yang belum pernah diterokai secara akademik oleh pengkaji luar. Oleh itu, diharapkan bahawa kajian linguistik terhadap DMM akan dapat diteruskan untuk menunjukkan ciri dalam dialek tersebut Kata kunci: Inventori fonem, dialek Melayu Midai, pendekatan struktural, fonologi, daftar kata Swadesh, pendekatan de Saussure


Kata kunci: Inventori fonem, dialek Melayu Midai, pendekatan struktural, fonologi, daftar kata Swadesh, pendekatan de Saussure

Rujukan

1. Abdullah Hassan. (1980). Linguistik am untuk guru bahasa Malaysia. Fajar Bakti.
2. Ajid Che Kob. (1985). Dialek geografi Pasir Mas. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
3. Asmah Haji Omar. (2008). Kaedah penyelidikan bahasa di lapangan. Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Asmah Haji Omar. (2011). Teori dan kaedah nahu: Sejarah pertumbuhan aliran pemikiran. Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Asmah Haji Omar. (2015). Susur galur bahasa Melayu (edisi kedua). Dewan Bahasa dan Pustaka.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2021). Kabupaten Natuna dalam angka 2021. BPS Kabupaten Natuna.
7. Chaiyanara, P. M. (2006). Pengenalan fonetik dan fonologi. Dewan Bahasa dan Pustaka.
8. Chambers, J. K., & Trudgill, P. (2004). Dialectology (2nd ed.). Cambridge University Press.
9. Collins, J. T. (1983). Dialek Ulu Terengganu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
10. Collins, J. T. (1990). Bibliografi dialek Melayu di pulau Borneo. Dewan Bahasa dan Pustaka.
11. Collins, J. T. (1995). Bibliografi dialek Melayu di pulau Jawa, Bali dan Sri Lanka. Dewan Bahasa dan Pustaka.
12. Collins, J. T. (1998). Bahasa Melayu di Kepulauan Natuna: Tafsiran dan klasifikasi awal. Jurnal Dewan Bahasa, 539-555.
13. Collins, J. T. (2018). Bibliografi dialek Melayu di Indonesia Timur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
14. Collins, J. T. (2021). Bibliografi dialek Melayu di pulau Sumatera. Dewan Bahasa dan Pustaka.
15. Edwards, H. T. (1997). Applied phonetics. Singular Publishing Group Inc.
16. Farid Mohd Onn. (1980). Aspects of Malay phonology and morphology: A generative approach. Universiti Kebangsaan Malaysia Press.
17. Hendon, R. S. (1966). Phonology and morphology of Ulu Muar Malay. Yale University Publications.
18. Heryono, H. (2019). Pengukuran pitch dan intensity diftong tertinggi menggunakan program PRAAT. Jurnal Linguistik Komputasional, 2(2), 47-55.
19. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar. (2006). Fonetik & Fonologi. PTS Professional.
20. Low, H. (1848). Sarawak, its inhabitants and productions. Frank Cass and Co.
21. Mardian Shah Omar & Zaharani Ahmad. (2011). Penyelesaian permasalahan fonologi melalui pendekatan fonetik akustik: Satu kes urutan dua vokal dalam kata tunggal. Jurnal Linguistik, 11(1).
22. Marina Kawi & Dayang Sariah Abang Suhai. (2018). Inventori fonem vokal dialek Melanau Rajang (Belawai). Trends in Undergraduate Research, 1(1), 16-23. https://doi.org/https://doi.org/10.33736/tur.1175.2018
23. Monaliza Sarbini-Zin, Najwa Abdull Manan & Haikal Hammaad Zin. (2019). Unsur kesalingfahaman dan ketidaksalingfahaman antara dialek Kedah dan dialek Melayu Sarawak. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik, 1(1),
18-32.
24. Norfazila Ab. Hamid & Norhasliza Ramli. (2021). Inventori fonem dialek Melayu Tioman-Aur-Pemanggil di Salang. Jurnal Melayu, 20(1), 109-125.
25. Norfazila Ab. Hamid. (2019). Kajian fonetik varian Kelanang: Dialek Melayu Jugra Selangor. Journal of Social Sciences and Humanities, 16(2), 1-13.
26. Pike, K. L. (1947). Phonemics: A technique for reducing languages to writing. The University of Michigan Press.
27. Pike, K. L. (1966). Phonemics: A technique for reducing languages to writing. The University of Michigan Press.
28. Pike, K. L. (1967). Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior (2nd and revised ed.). Mouton & Co.
29. Poelau Midai. (1926). Pandji Poestaka, 51, 1164-1165.
30. Rahim Aman. (1997). Perbandingan fonologi dan morfologi bahasa Iban [Tesis sarjana yang tidak diterbitkan]. Universiti Kebangsaan Malaysia.
31. Sapari Romadon, Sisilya Saman & Agus Syahrani. (2017). Prefiks bahasa Melayu isolek Sedanau. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 6(5). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v6i5.19946
32. Saussure, F. D. (1960). Cours de linguistique generale (5th ed.). Payot.
33. Sopatri, D., Wahyu I., & Riau, W. (2020). Interferensi fonologi dialek Melayu Natuna dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik kecamatan Bunguran Timur Laut kabupaten Natuna. Jermal, 1(1), 23-36. https://doi. org/https://doi.org/10.31629/jermal.v1i1.2107
34. Tasliati. (2018). Perbedaan fonologis bahasa Melayu di Desa Ceruk dan di Pulau Laut Kabupaten Natuna provinsi Kepulauan Riau. Genta Bahtera, 4(1), 1-10. http://gentabahtera.kemdikbud.go.id/index.php/gentabahtera/article/ view/39
35. Yusriadi. (2007). Dialek Melayu Ulu Kapuas Kalimantan Barat. Dewan Bahasa dan Pustaka.
36. Zaharani Ahmad. (2005). The phonology-morphology interface in Malay: An optimality theoretic account. Pacific Linguistics.
Telah diterbitkan
2023-10-31
Bagaimana untuk memetik sitasi
Mohamad, A., & Mohamed Nor, N. (2023). Inventori Fonem Dialek Melayu Midai: Analisis Struktural. Jurnal Bahasa, 23(2), 191-224. doi:10.37052/jb23(2)no1