Analisis Makna dalam Lirik Lagu Dato' Jamal Abdillah

  • Siti Nurul Hakimah Binti Mohd Marzuki Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam, Gadong BE1410, Brunei Darussalam.

Abstrak

Bahasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat kerana setiap masyarakat perlu saling berhubung antara satu dengan lain. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang paling berkesan untuk menyampaikan makna, terutamanya dalam lagu. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis lirik lagu memerlukan bahasa untuk menyampaikan makna yang difahami oleh pendengar. Setiap lirik lagu menggambarkan bentuk pemikiran penulisnya. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti dan menganalisis jenis makna dalam lirik lagu Dato' Jamal Abdillah. Menerusi kajian ini, penulis mengenal pasti, sama ada semua jenis makna terdapat dalam setiap lagu atau mengandungi beberapa jenis makna sahaja. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif, iaitu analisis teks. Pengkaji menganalisis makna dalam lirik lagu berlandaskan jenis makna yang dikemukakan oleh Leech (1974). Dalam penelitian ini, ketujuh-tujuh jenis makna ditemukan dalam lirik lagu Dato' Jamal Abdillah. Jenis makna yang banyak ditemukan dalam lirik lagu Dato' Jamal Abdillah ialah makna konseptual, makna afektif dan makna tematik. Semua jenis makna ini digunakan dalam lirik lagu dengan tujuan tertentu. Contohnya, makna tematik digunakan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu kata. Oleh sebab kata yang digunakan oleh penulis lirik lagu Dato' Jamal Abdillah ini sangat mudah difahami, pembaca dapat menghayati dan memahami pesanan yang disampaikan oleh penulis dengan jelasnya.


Kata kunci: Bahasa, makna, lirik, lagu, jenis makna, penulis lirik

Rujukan

1. Abdullah Hassan. (Penterjemah). (1989). Semantik. Pustaka Cipta Sdn. Bhd.
2. Akhmad Saifudin. (2012). Metafora dalam lirik lagu Kokoro No Tomo karya Itsuwa Mayumi. Jurnal LITE, 8(2), 89 -106.
3. Azzahrotul Latifah. (2017). Analisis makna dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 5(1), 1 -10.
4. Chiquita Clarencia. (2018). Jenis-jenis makna dari lirik-lirik lagu terlaris boyband VIXX [Tesis sarjana yang tidak diterbitkan]. Universitas Sam Ratulangi.
5. Dila Puspita & Irma Winingsih (2018). Metafora pada lirik lagu AKB48. Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya, 14(1), 55 -67.
6. Farra Humairah Mohd, Nordiana Hamzah & Hasrina Baharum. (2019). Falsafah, bahasa dan pemikiran Melayu dalam lirik lagu Bangau oh Bangau dan Burung Kenek-kenek. Jurnal Bahasa, Filosofi dan Humaniti, 2(6), 14 -26.
7. Hilman, P. (2016). Semantics: A view to logic of language. FKIP UHN.
8. Imam Mahdil Umami. (2009). Analisis wacana penggunaan bahasa dalam lirik lagu-lagu Ungu: Kajian stilistika. Jurnal Dinamika Bahasa dan Budaya, 3(2), 201 -217.
9. Jamal Abdillah & Mawi. (2014). Terharu [Lagu]. Dalam Raja cinta (Raja Pop Vol. 2). https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah-and-Mawi/Terharu
10. Jamal Abdillah & Saleem. (2014). Lambaian Aidilfitri [Lagu]. Dalam Salam aidilfitri untuk semua. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah-and-Saleem/Lambaian-Aidilfitri
11. Jamal Abdillah & Saleem. (2014). Takdir penentu segala [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah-and-Saleem/Takdir-Penentu-Segala
12. Jamal Abdillah & Siti Sarah. (2014). Sandarkan pada kenangan [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah-and-Siti-Sarah/Sandarkan-Pada-Kenangan
13. Jamal Abdillah. (2014). Kekasih awal dan akhir [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Kekasih-Awal-Dan-Akhir
14. Jamal Abdillah. (2014). Cinta dua darjat [Lagu]. Dalam Tak hilang cinta. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Cinta-Dua-Darjat
15. Jamal Abdillah. (2014). Gadis Melayu [Lagu]. Dalam Aku penghibur. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Gadis-Melayu
16. Jamal Abdillah. (2014). Insan dan bunga [Lagu]. Dalam Samrah. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Insan-Dan-Bunga
17. Jamal Abdillah. (2014). Kasih ibu [Lagu]. Dalam Segala cinta. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Kasih-Ibu
18. Jamal Abdillah. (2014). Keluhan perantau [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Keluhan-Perantau
19. Jamal Abdillah. (2014). Ku tahu hatimu terluka [Lagu]. Dalam Sepi seorang perindu. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Ku-Tahu-Hatimu-Terluka
20. Jamal Abdillah. (2014). Mati hidup semula [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Mati-Hidup-Semula
21. Jamal Abdillah. (2014). Nasib diriku [Lagu]. Dalam Raja cinta (Raja pop Vol. 2). https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Nasib-Diriku
22. Jamal Abdillah. (2014). Senandung semalam [Lagu]. Dalam Raja pop. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Senandung-Semalam
23. Jamal Abdillah. (2014). Sendiri [Lagu]. Dalam Sendiri. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Sendiri
24. Jamal Abdillah. (2014). Seniman menangis [Lagu]. Dalam Raja cinta (Raja pop Vol. 2). https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Seniman-Menangis
25. Jamal Abdillah. (2014). Sepi dalam penantian [Lagu]. Dalam Sendiri. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Sepi-Dalam-Penantian
26. Jamal Abdillah. (2014). Sepi seorang perindu [Lagu]. Dalam Sepi seorang perindu. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Sepi-Seorang-Perindu
27. Jamal Abdillah. (2017). Aku penghibur [Lagu]. Dalam Aku penghibur. https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Aku-Penghibur
28. Jamal Abdillah. (2018). Bunga pujaan [Lagu]. Dalam Raja cinta (Raja pop Vol. 2). https://www.musixmatch.com/lyrics/Jamal-Abdillah/Bunga-Pujaan
29. Junaini Kasdan & Nor Hashimah Jalaluddin. (2015, 28 September). Unsur asam dan akal budi melayu. Seminar Meja Bulat: Simpulan bahasa dan Kognitif Penutur. Anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu universiti Kebangsaan Malaysia.
30. Kamus Dewan Edisi Keempat. (2015). Dewan Bahasa dan Pustaka.
31. Lahengko M. Chasandra. (2016). Jenis makna dalam 'The Book Of Proverbs'. Universitas Sam Ratulangi.
32. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. The University of Chicago Press.
33. Leech, G. (1974). Semantics. Penguin Books Ltd.
34. Lyons, J. (1994). Bahasa dan linguistik: Suatu pengenalan. Ramli Salleh & Toh Kim Hoi (Penterjemah). Dewan Bahasa dan Pustaka.
35. Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman & Nik Zulaiha Zakaria. (2017). Perenggu minda Melayu dalam lirik lagu: Satu analisis makna. Journal of Social Science and Humanitites, 6(2), 175 -187.
36. Mohd Kassim Ismail. (2004). Siri kajian sastera Fajar Bakti. Sastera rakyat suatu warisan. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.
37. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka.
38. Robert Sibarani, Syahrial Isa & Hariadi Susilo. (2003). Semantik bahasa Batak Toba. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
39. Siti Noor Riha Sulong & Normaliza Abd Rahim. (2015). Laras bahasa dalam lirik lagu "Hakim yang Bijaksana". Journal of Business and Social Development, 3(2), 103 -113.
40. Suraiya Chapakiya. (2015). Asas linguistik. PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
41. Umu Sya'adah. (2012). Makna konotatif dalam antologi Cerkak Majalah Djaka Lodang Edisi Bulan Mei - Julai tahun 2009 [Tesis sarjana yang tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
Telah diterbitkan
2024-06-20
Bagaimana untuk memetik sitasi
Mohd Marzuki, S. (2024). Analisis Makna dalam Lirik Lagu Dato' Jamal Abdillah. Jurnal Bahasa, 24(1), 101-122. doi:10.37052/jb24(1)no4