Garis Panduan Penulis

Penulis diminta untuk mematuhi garis panduan penyerahan makalah seperti di bawah:

 • Penghantaran makalah adalah menerusi http://jurnal.dbp.my/index.php/jurnalbahasa/ sahaja.
 • Penyumbang boleh menghubungi editor pengurus jurnal melalui e-mel syukri@dbp.gov.my atau menerusi talian telefon, 03-21479266 jika menghadapi masalah penghantaran.
 • Makalah ditulis dalam bahasa Melayu sahaja dan belum pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan (bercetak atau dalam talian).
 • Jumlah perkataan antara 4000 hingga 8000 patah perkataan.
 • Teks makalah menggunakan jenis muka taip teks Times New Roman.
 • Guna tiga peringkat tajuk maksimum.     
 • Inden setiap perenggan melainkan perenggan pertama.
 • Makalah yang mengandungi ejaan dan simbol yang tidak dapat dibaca dalam Microsoft Word perlulah disertakan dalam format PDF.
 • Makalah haruslah mengandungi judul, maklumat penyumbang, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kajian lepas, metodologi, analisis dan dapatan, perbincangan, kesimpulan, penghargaan (jika ada) dan rujukan dengan perincian seperti yang berikut:

Judul

 • Judul dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Maklumat Penyumbang

 • Nama
 • Afiliasi
 • E-mel

Abstrak

 • Abstrak antara 150 hingga 250 patah perkataan.
 • Abstrak perlu mengandungi tujuan kajian, metodologi yang digunakan, jenis data, analisis, dapatan dan kesimpulan ringkas.
 • Abstrak dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Kata Kunci

 • Enam kata kunci dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Nota

 • Nota seminimum mungkin dan hanya nota hujung yang dibenarkan.
 • Kedudukannya di hujung teks sebelum rujukan.

Penghargaan

 • Sila nyatakan.

Rujukan

 • Rujukan menggunakan gaya American Psycological Association (APA) Edisi Ketujuh.
 • Rujukan daripada sumber yang berwibawa.
 • Rujukan lebih daripada 15 rujukan dan perlu ada rujukan daripada jurnal.
 • Rujukan yang diberikan lengkap maklumatnya, dan ada rujukan terkini.
 • Setiap rujukan yang ada dalam teks mesti ada dinyatakan dalam senarai Rujukan di belakang teks.
 • Contoh gaya APA adalah seperti yang berikut:

Artikel jurnal:
Atieh Farashaiyan & Tan Kim Hua. (2012). A cross-cultural comparative study of gratitude strategies between Iranian and Malaysian postgraduate students. Asian Social Science, 8(7), 139-148.

Buku:
Asmah Haji Omar. (2008). Bahasa Melayu di samudera (Edisi ke-2). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kertas Kerja:
Mohammad Fadzeli Jaafar & Idris Aman. (24 November 2008). Aksen bahasa kebangsaan penutur Melayu tegar dialek?  [Pembentangan kertas kerja]. Simposium aksen bahasa kebangsaan: Realiti, identiti, dan integrasi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rujukan dalam Teks

 • Nyatakan nama penulis, tahun terbit dan halaman (jika ada). Contoh: (Crystal, D., 1987:10) atau Crystal (1987)

Hak Cipta

 • Penulis memberikan keizinan kepada DBP menerbitkan makalah mereka dalam jurnal DBP dan disiarkan dalam talian. (Muat Turun Borang Pengisytiharan dan Penyerahan Hak Cipta)
 • Penulis yang ingin menerbitkan semula makalah tersebut perlu mendapatkan keizinan DBP dan menyatakan sumbernya.